Course Structures & Syllabus

M.D. (Ayurved Samhita & Siddhanta)

M.D. (Dravya Guna Vigyana)

M.D. (Kaumarbhritya Bala Roga)

M.D. (Kaya Chikitsa)

M.D. (Kriya Sharir)

M.D. (Rog Nidan Avum Vikriti Vigyan)

M.D. (Rachana Sharir)

M.D. (Rasashastra & Bhaishajya Kalpana)

M.D. (Prasuti Avum Stri Roga)

M.D.(Shalya Kshara Evum Anushastra Karma)

M.S.(Shalakya)